BAŞARI BELGESİ.PNG (1.09 MB)

Kişisel Verilerin Korunması

 

BAYRAMOĞLU GROUP
K.V.K POLİTİKAMIZ

İşbu “Aydınlatma Metni”, ile Bayramoğlu Group olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) Md. 10 uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK Md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Öncelikle işlediğimiz ve/veya sakladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması Bayramoğlu Group olarak yürütmekte olduğumuz ticari faaliyetin niteliği sebebiyle önemlidir. Buna bağlı olarak kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde en kısa sürede bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz. Kişisel Verilerin İşlenmesi ile ilgili aydınlatma metnini okumak için tıklayınız.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu Sıfatı

​​KVKK uyarınca Bayramoğlu Group olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedeceğimizi, saklayacağımızı, işleyeceğimizi, sınıflandıracağımızı, güncelleyeceğimizi ve KVKK ile ilgili mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve hallerde, işlendikleri amaca uygun olarak üçüncü kişilere açıklayıp aktaracağımızı bildiririz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme amacı

Kişisel verileriniz, Bayramoğlu Group olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK Md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Bayramoğlu Group’un hizmet verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz işe alım ve insan kaynakları süreçlerimizde, ticari ilişkilerimize ilişkin süreçlerde, teknik süreçlerde, üçüncü kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla, Şirketin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesinde işlenmektedir. İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfından fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle Bayramoğlu Group, başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuata öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuku Sebebi​

Kişisel verileriniz, Bayramoğlu Group olarak insan kaynakları ve işe alım ilanları vermemizde ve ticari olarak un, yem, lisanslı depoculuk ve inşaat faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen farklı kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

1.Bayramoğlu Group’a doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler;

2.Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler: Bayramoğlu Group’un iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlar ve/veya müşterileri ile Türkiye İş Kurumu gibi resmî kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler;

3.Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler.

Kişisel verileriniz, Bayramoğlu Group Genel Müdürlüğü, iştirakleri ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK Md. 4/2’de öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız alınması suretiyle veya Md. 5/2 ve Md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.   

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz yukarıda sayılan işlenme amaçları kapsamında elde ettiği kişisel verilerinizi açık rızanıza istinaden veya uygulanmakta olan mevzuat başta olmak üzere KVKK Md. 5/2’de öngörülen diğer hallerde, KVKK’ Md. 8 ve Md. 9’da düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak faaliyet amaçlarıyla sınırlı olmak üzere grup şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, iş ortaklarımız, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir.

KVKK Md. 11 Uyarınca Haklarınız 

Öncelikle işlediğimiz ve/veya sakladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması Bayramoğlu Group olarak yürütmekte olduğumuz ticari faaliyetin niteliği sebebiyle önemlidir. Buna bağlı olarak kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde en kısa sürede bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

Diğer yandan kişisel verilerin sahibi olarak KVKK Md. 28’de düzenlenen “İstisnalar” hükmünde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK Md. 11 çerçevesinde haklarınız aşağıdaki gibidir:  

1.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.KVKK Md. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması durumunda düzeltilmesini ve kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz hallerde, bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

8.Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,

9.Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda haklarınızı kullanırken taleplerinizi “yazılı” veya KVKK’nın belirlediği yöntemler ile Bayramoğlu Group’a iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu henüz başkaca bir yöntem belirlemediği sebebiyle, şu aşamada taleplerinizin yazılı olarak iletilmesi aranmaktadır. Bunun için, başvurunuzu tamamlarken kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Organize Sanayi Bölgesi 1.Sanayi Caddesi 4. Sokak No:4 Aziziye/ERZURUM adresine bizzat başvurabilir veya bu talebinizi noter kanalıyla noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak Bayramoğlu Group’a iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak Bayramoğlu Group’a ait internet sayfasında işlem yapmadan önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politika Açıklamasını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi, internet sayfası ve web sitesinde işlem yapmakla temin ettiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağınızı gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ettiğiniz anlaşılmaktadır.

 

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.